galeria

KapLudzki

Tytuł projektu:
Program Rewitalizacji Społecznej pn.”Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Cel główny projektu:

 • aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat na terenie Miasta Ełk

Cele szczegółowe projektu:

 • pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności ełckich pedagogów i animatorów ulicznych oraz zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry;
 • wypracowanie efektywnego modelu pracy z dziećmi i młodzieżą wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw prospołecznych i obywatelskich poprzez pracę pedagogów i animatorów ulicznych.

Główne działania w projekcie:

I. Szkoła Pedagogów Ulicznych i Animatorów: październik 2011 – marzec 2012

 • opracowanie metodologii szkoleniowej;
 • nabór kandydatów na pedagogów ulicznych i animatorów;
 • wyposażenie sali konferencyjnej i biura projektu przy ul. Małeckich 3;
 • Szkoła Pedagogów Ulicznych i Animatorów (grudzień 2011 – marzec 2012)
4-miesięczny cykl szkoleń dla pedagogów ulicznych i animatorów składający się z 2 bloków szkoleniowych, z których każdy zawiera:
 • 1 pięciodniowy trening interpersonalny (wyjazdowy) – grudzień 2011,
 • 5 sesji treningowych (weekendowych) - styczeń – marzec 2012,
 • 4 konsultacje - styczeń – marzec 2012.
II. Podjecie pracy przez pedagogów ulicznych i animatorów – uczestników Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów: kwiecień – październik 2012

 • 7-miesięczna praca dziesięciu 2-osobowych zespołów (animator i pedagog uliczny) w środowisku otwartym w obszarze Śródmieścia miasta Ełk ( szczególnie kwartał miejski ograniczony ulicami: Mickiewicza, Wawelska, Armii Krajowej i Orzeszkowej oraz Kościuszki);
 • zadaniem zespołów będzie dotarcie do młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z całym pakietem narzędzi i działań animacyjnych, celem ich reintegracji społecznej oraz zagospodarowania ich czasu wolnego w sposób aktywny i rozwojowy;
 • podsumowaniem 7-miesięcznej pracy będzie przedstawienie przez każdą z grup młodzieżowych efektu swojej pracy w formie „małego” happeningu – łącznie 10 wydarzeń

PRODUKTY POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU:

 • 1 metodologia szkoleniowa dla Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów,
 • 320 godzin szkoleń dla kandydatów na pedagogów ulicznych i animatorów,
 • 26 osób przeszkolonych w ramach Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów,
 • 20 osób zatrudnionych: 10 osób na stanowisku pedagoga ulicznego i 10 na stanowisku animatora,
 • 150 młodych osób w wieku 10 – 20 lat wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem pedagogów i animatorów,
 • 14 000 godzin pracy wykonanej przez pedagogów i animatorów na rzecz lokalnych środowisk,
 • 10 wydarzeń przygotowanych przez dzieci i młodzież objętą wsparciem w ramach projektu,
 • 2 wyposażone pomieszczenia – biuro projektu i sala konferencyjna – przeznaczone dla realizacji celów projektowych,
 • 2 ankiety monitorujące efekty pracy pedagogów i animatorów ulicznych.

Źródło finansowania:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu:
896 741  zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
790 660 zł

Wkład własny Lidera Projektu - Miasta Ełk:
95 000 zł

Wkład własny Partnera – Stowarzyszenia „ALTERNATYWA”:
11 081 zł

 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.