galeria

KapLudzki

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PROJEKT "EŁCKIE CENTRUM AKTYWIZACJI I STREETWORKINGU"

                                                    LOGO ECAS

W czwartek 20.02.2014r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja otwierająca projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu”, współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku.

Projekt jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2009 roku w ramach programu "Daj mi szansę - ja też potrafię" - pedagog ulicy realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt "Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu" jest również kontynuacją i rozszerzeniem działań realizowanych w ramach projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej".

Główny cel projektu to zaktywizowanie społeczno-zawodowe i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 30 osób (16 kobiet i 14 mężczyzn), mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział w projekcie w okresie 01.01.2014 - 30.06.2015.

Cele szczegółowe to:

  • Wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych 30 os. (16 kobiet i 14 mężczyzn), mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział w warsztatach psychoedukacyjnych i aktywizujących w okresie 01.01.2014 - 30.06.2015.
  • Podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zawodowego
    20 os. (10 kobiet i 10 mężczyzn), mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział w kursach i stażach w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015.
  • Rozwój umiejętności sprawnego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i miejscu pracy 30 os. (16 kobiet i 14 mężczyzn), mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział we wsparciu indywidualnym i środowiskowym w okresie 01.01.2014 – 30.06.2015.

Konferencja była okazją do zaprezentowania założeń projektu i krótkiej dyskusji na temat aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W konferencji udział wzięło wielu znakomitych gości, prezydenci Tomasz Andrukiewicz i Artur Urbański, przedstawiciele szkół ełckich, policji, straży miejskiej, organizacji działających w obszarze polityki społecznej.

                                      konferencja otwierająca projekt              konferencja otwierająca projekt4

 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.