galeria

KapLudzki

KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA PROJEKT „EŁCKIE CENTRUM AKTYWIZACJI I STREETWORKINGU”


                                                           

W dniu 18 czerwca 2015 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się konferencja zamykająca projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu“, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie „ALTERNATYWA“ w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku.

Projekt był kontynuacją działań zapoczątkowanych w 2009 roku w ramach programu „Daj mi szansę – ja też potrafię” – pedagog ulicy realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” był również kontynuacją i rozszerzeniem działań realizowanych w ramach projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”.

Projekt miał na celu zaktywizowanie społeczno-zawodowe i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 30 osób, mieszkańców Ełku, w wieku 15-30 lat, nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych poprzez udział w projekcie w okresie od 01.01.2014 – 30.06.2015.

Na konferencji przedstawiono założenia projektu, zaprezentowano efekty realizacji projektu. Uczestnicy i uczestniczki projektu wraz ze streetworkerami zaprezentowali swoje mini projekty. Był to też czas dla nas, członków Stowarzyszenia „ALTERNATYWA”, jak również naszych podopiecznych, osób biorących udział w projekcie „Ełckie Centrum Aktywizacji i Streetworkingu” do zaprezentowania nowych działań, których pomysł zrodził się w ostatnich dniach. Mowa tu o projekcie „Ściana marzeń”, który angażuje w działania profilaktyczne młodych liderów.

Podczas konferencji przedstawiono również osiągnięte w ramach projektu rezultaty i produkty.


 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.