galeria

KapLudzki

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA PRZEPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNEGO
projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej" współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w zakładce O PROJEKCIE.

Zapraszamy do składania oferty!

 logotypy ciag znakow

 

 

Ełk, dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu

"Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego
w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożona oferta cenowa będzie podstawą
do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(art. 4 pkt 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MIASTO EŁK

UL. PIŁSUDSKIEGO 4

19-300 EŁK

NIP 848 18 25 438

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowany termin realizacji badania ewaluacyjnego: 1 września - 25 października 2012 r.

III. OPIS PRZEDMIOTU EWALUACJI:

1. Cele ewaluacji projektu:

 • ocena sposobu zarządzania projektem na poziomie całego projektu oraz Partnera,
  w tym komunikacji na poziomie Partnerstwa oraz Partnera;
 • ocena skuteczności i efektywności podjętych działań w projekcie w odniesieniu
  do zidentyfikowanych problemów;
 • ocena realizacji polityki równych szans w ramach Partnerstwa.

2. Zakres badania:

Badaniem objęci zostaną Lider oraz Partner. Szczególny nacisk zostanie położony na zarządzanie
projektem oraz na efektywność zaplanowanych i realizowanych w ramach projektu działań.

3. Wymagane metody/techniki badawcze:

Badanie zostanie zrealizowane w oparciu o analizy danych zastanych (desk research),
wywiady, kwestionariusze.

Wykonawca może zaproponować zastosowanie dodatkowych metod badawczych.

4. Kryteria ewaluacji:

Wykonawca dokona oceny zebranego materiału na podstawie następujących kryteriów ewaluacyjnych:

- skuteczności,

- trafności,

- efektywności.

Ocena przeprowadzona zostanie na poziomie całego projektu oraz na poziomie Partnera
i Lidera.

5. Kluczowe pytania badawcze

Badanie ewaluacyjne ma na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

5.1. Zarządzanie projektem

a)  Czy przyjęty sposób zarządzania projektem na poziomie Partnerstwa pozwolił
na terminową i efektywną realizację projektu?

b)  Czy sposób zarządzania projektem u Lidera pozwolił na terminową i efektywną
realizację projektu?

c)  Czy sposób zarządzania projektem u Partnera pozwolił na terminową i efektywną
realizację projektu?

d) Czy komunikacja na poziomie Partnerstwa była skuteczna? Jakie były zakłócenia
w komunikacji?

e)  Jakie są dobre praktyki w JST dotyczące zarządzania projektami?

f)  Jakie były mocne i słabe strony zarządzania projektem?

5.2. Skuteczność działań projektowych

a)  Czy zaplanowane w projekcie działania rozwiązały/zmniejszyły zidentyfikowane problemy/potrzeby?

b) Czy przy realizacji działań projektowy pojawiły się braki/potrzeby, które nie zostały uwzględnione
na etapie planowania projektu?

c) Czy środki, które zostały przeznaczone na realizację projektu były wystarczające
w stosunku do zakładanych celów?

d) Czy zasoby ludzkie były wystarczające do realizacji projektu?

e)  Czy wyniki projektu odpowiadają założonym celom?

f)  Jeżeli wyniki odbiegają od celów, należy wyjaśnić skąd wzięły się rozbieżności?

5.3 Równość szans

a)  Czy przestrzegana była zasada równego dostępu do udziału w projekcie bez względu na płeć,
wiek czy też inne czynniki?

Wykonawca może zaproponować dodatkowe pytania badawcze.

6. Prezentacja wyników badania:

W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy:

1. Wstępną wersję raportu końcowego - 1 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. :

 • termin dostarczenia: 18 października 2012 r.

2. Ostateczną wersję raportu końcowego wraz z dokumentami zawierającymi zgromadzony materiał
badawczy - 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na CD/DVD.

 • termin dostarczenia: 25 października 2012 r.

3. Multimedialną prezentację wyników badania. Prezentacja zostanie dostarczona w 1 egz.
w formacie MS Power Point na płycie CD/DVD.

 • termin dostarczenia: 25 października 2012 r.

RAPORT KOŃCOWY zawierał będzie następujące elementy:

1. Jednostronicowe podsumowanie;

2. Opis przedmiotu badania, celów badania;

3. Streszczenie najważniejszych wniosków i rekomendacji;

4. Opis metodologii;

5. Prezentacja najważniejszych wyników badania;

6. Odpowiedzi na pytania badawcze;

7. Wnioski i rekomendacje, ze wskazaniem proponowanych działań oraz przypisanych im adresatów
zostaną przedstawione w formie tabeli.

8. Zgromadzony materiał badawczy (w formie załączników), w tym m.in:

 • kwestionariusze,
 • listy osób, z którymi przeprowadzono wywiady,
 • lista dokumentów wykorzystanych w analizie desk-research.

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, nie powinien zawierać więcej
niż 50 stron A4 (bez załączników).

Ostateczny kształt raportu zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

7. Obowiązki Wykonawcy:

- obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego zgodnie
z wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz niniejszego zapytania ofertowego;

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawnej i terminowej realizacji zadania;

- Wykonawca będzie realizował ww. zadanie w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 Oferta powinna zawierać:

- pełne dane oferenta,

- wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji badań ewaluacyjnych projektów dofinansowanych
z Unii Europejskiej (min. 2 badania ewaluacyjne projektów; proszę podać rodzaj i nazwę projektu,
zakres prowadzonej ewaluacji, termin realizacji badania)
potwierdzony odpowiednimi dokumentami,

- opis propozycji realizacji opisanego wyżej badania (zakres badania wraz z proponowanymi dodatkowymi
pytaniami badawczymi oraz metodami/technikami badawczymi, harmonogram realizacji badania),

- proponowaną cenę netto i brutto za realizację badania.

Wszelkie prawa autorskie w tym majątkowe prawo autorskie i zależne prawo autorskie powstałe
w wyniku niniejszego zamówienia nabywa Zamawiający.

Wykonawca przedstawi pełną metodologię badania w ramach złożonej oferty. Metodologia badania musi
gwarantować uzyskanie odpowiedzi na wszystkie postawione w zapytaniu pytania badawcze.
Zamawiający oczekuje, że badanie zostanie wykonane z zastosowaniem wymienionych w zapytaniu metod
i technik badawczych. Wykonawca może zaproponować zastosowanie dodatkowych pytań badawczych
oraz metod i/lub technik badawczych. 

Raport końcowy powinien być opracowany w języku polskim, nie powinien zawierać więcej niż 50 stron A4
(bez załączników).

Ostateczny kształt raportu zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

V. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Przy ocenie ofert brane pod uwagę będą następujące elementy:

- cena - 50%

- doświadczenie wykonawcy i ekspertów w realizacji badań ewaluacyjnych projektów dofinansowanych
z Unii Europejskiej (min. 2 badania ewaluacyjne projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej) - 25%

- zaproponowany sposób realizacji zadania (czy zaproponowany sposób realizacji zadania uwzględnia wszystkie
przewidziane metody badawcze oraz ewentualnie dodatkowe, czy harmonogram realizacji prac pozwala na
przedstawienie wyników prac zgodnie z terminami podanymi w niniejszym zapytaniu) - 25%.

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Złożona oferta cenowa będzie podstawą do rozpoczęcia negocjacji w trybie poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych
(art. 4 pkt 8 Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Zainteresowanych proszę o przesłanie oferty w terminie do 8 sierpnia 2012 r. (środa) do godz. 15.00.

Oferty, które wpłynął po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

z dopiskiem: Oferta na wykonanie badania ewaluacyjnego projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"

VII. Informacje dodatkowe:

Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Oferentem, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą, w szczególności jeśli wysokość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, w szczególności
gdy koszt realizacji zamówienia przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Zactępca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

INFORMUJEMY, ŻE W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONAWCĘ ZADANIA POLEGAJACEGO NA PRZEPROWADZENIU EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PROJEKTU "EŁCKIE CENTRUM REWITALIZACJI SPOŁECZNEJ" WYBRANA ZOSTAŁA FIRMA BIOSTAT PISZCZEK, WOLNY SP.J. Z RYBNIKA.

Poniżej protokół z wyboru oferty:

Ełk, dnia 9 sierpnia 2012 r.

Protokół z wyboru oferty

w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego

 na zakup usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego

projektu "Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(termin realizacji zamówienia: 1 września - 25 października 2012 r.)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty:

 1. Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa – cena brutto 13 074,90 zł,
 2. BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp.j., Rybnik – cena brutto 5 900 zł.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi w zapytaniu ofertowym Oferenci otrzymali następującą liczbę punktów:

Lp.

Nazwa Oferenta

Ilość punktów – kryterium CENA

(max. 50)

Ilość punktów – kryterium DOŚWIADCZENIE

(max.25)

Ilość punktów – kryterium

SPOSÓB REALIZACJI

(max.25)

PUNKTY ŁĄCZNIE

(max. 100)

1.

Ośrodek Ewaluacji        Sp. z o.o., Warszawa

22,56

25

25

72,56

2.

BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp.j., Rybnik

50

25

25

100

W związku z powyższym do realizacji została wybrana oferta firmy BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp.j. z Rybnika,

która zdobyła największą ilość punktów.

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

 

 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.